Στο 1,149 δισ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Alpha Bank

Στο 1,149 δισ. τα κέρδη προ προβλέψεων της Alpha Bank
Με βελτιωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση έκλεισε το 2015 για την Alpha Bank. Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους η τράπεζα εμφανίζει ζημίες 1,37 δισ. ευρώ, ωστόσο το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 1,149 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση.
Για την ίδια περίοδο οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.931,7 εκατ. ευρώ, σταθερό σε ετήσια βάση (+0,6%).
Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 36,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.
Σε τηλεδιάσκεψη, η διοίκηση της τράπεζας ανάφερε πως η ταχεία ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας. Όσον αφορά τα NPL's τόνισαν ότι εφόσον συντρέξουν οι λόγοι που θα οδηγήσουν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, τότε το 2016 «θα υπάρξει σταθεροποίηση των επισφαλειών και ξεκίνημα της καθοδικής τους τάσης».
Ενισχύθηκε η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αυξήσεως μετοχικού κεεφαλαίου κατά 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου της συνολικής αξιολόγησηςτης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης.
 
Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 8,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1.149,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 2,8% παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού.
Τα Λειτουργικά Έξοδα της τράπεζας ανήλθαν σε 1.153,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο για περιορισμό των λειτουργικών δαπανών.
Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015 σε 24,4 δισ. ευρώ, ως συνέπεια της αυξήσεως κεφαλαίου και της πρόσφατης αυξήσεως των υπολοίπων καταθέσεων. Η χρηματοδότηση μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας της ΤτΕ μειώθηκε κατά 19,6 δισ. ευρώ.
 
Ρυθμίσεις 
Οι νέες καθυστερήσεις κατά το δ΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε 214 εκατ. ευρώ. έναντι 520 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των ρυθμίσεων δανείων και των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Μείωση των υπολοίπων των δανείων κατά 3,4 δισ. ευρώ ή 6,8% ετησίως 46,2 δισ. ευρώ κυρίως λόγω της αυξήσεως των προβλέψεων.
Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 26,7% σε ετήσια βάση σε 31,4 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα των εκροών, κυρίως κατά το α΄ εξάμηνο του 2015, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, το δ΄ τρίμηνο 2015 τα υπόλοιπα ενισχύθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.
Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 147% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, έναντι 116% κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους λόγω των εκροών καταθέσεων.
 
05.03.2016