Συνεχίζεται η απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της Attica Bank

Συνεχίζεται η απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της Attica Bank

Τη συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της Αttica Bank αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Επιτροπή διευκρινίζει πιο συγκεκριμένα πως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους και δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει τα εξής:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την υπ’ αριθ. 747/11.1.2016 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Αttica Bank βρίσκεται σε εξέλιξη, αποφάσισε τη συνέχιση της απαγόρευσης των ανοιχτών πωλήσεων επί των μετοχών της Αttica Bank που τελούν υπό διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανεξαρτήτως του τόπου κατάρτισης των συναλλαγών (οργανωμένη αγορά, Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης – ΠΜΔ ή εξωχρηματιστηριακά).

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης για την ATTICA BANK Α.Τ.Ε. είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους και δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Σχετική ανακοίνωση αναμένεται εντός της εβδομάδας, μετά από σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πρακτική αυτή της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων εφαρμόστηκε για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής τους και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατά συνέπεια εφαρμόζεται αντίστοιχα και στην περίπτωση της ATTICA BANK Α.Τ.Ε. για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προσωρινή αυτή απαγόρευση καταλαμβάνει και τις πωλήσεις μετοχών που
πρόκειται να εκκαθαριστούν με αγορά εντός της ίδιας ημέρας (ενδοσυνεδριακά) και τις συναλλαγές επί των παραστατικών τίτλων μετοχών (ADRs ή GDRs) και επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) που αντιπροσωπεύουν μετοχές.

Η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τους Ειδικούς Διαπραγματευτές που πραγματοποιούν ειδική διαπραγμάτευση:

α. Στις παραπάνω μετοχές,
β. Στα παράγωγα των παραπάνω μετοχών,
γ. Στα παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) των
παραπάνω μετοχών, 
δ. Στα μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) και στα
παράγωγα επί των δεικτών των οποίων οι παραπάνω μετοχές αποτελούν μέρος της σύνθεσής τους.

Η παραπάνω εξαίρεση αφορά συναλλαγές που σκοπό έχουν την κάλυψη ή την
αντιστάθμιση κινδύνου συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
άσκησής των υποχρεώσεων των ειδικών διαπραγματευτών.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 12η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 00:01 και ισχύει έως και 25η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 24:00"

12.01.2016