ΤΧΣ: Εισπράττει 200 εκατ. από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες

ΤΧΣ: Εισπράττει 200 εκατ. από τις υπό ειδική εκκαθάριση τράπεζες

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ήδη σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, ύψους 10,95 δισ. ευρώ και έχει εισπράξει 0,51 δισ. Το εκτιμώμενο ποσό που εκτιμάται ως ανακτήσιμο ανέρχεται σε 2,02 δισ. ευρώ.

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ θα εισπράξει, το επόμενο διάστημα, από τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αυξάνοντας το ύψος των ανακτημένων κεφαλαίων του στα επίπεδα των 700 εκατ. ευρώ.

Τις προηγούμενες εβδομάδες τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα ενέκριναν την διανομή κεφαλαίων στους προνομιούχους πιστωτές τους, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Η μερίδα του λέοντος (σ.σ. περίπου 200 εκατ. ευρώ) θα αποδοθούν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς το τελευταίο έβαλε 13,48 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού ανοίγματος σε 12 πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία επιλέχθηκε η λύση της διάσπασης. Το υπόλοιπο ποσό θα αποδοθεί στο ΤΕΚΕ.

Το ΤΧΣ έχει, ήδη, σχηματίσει συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, ύψους 10,95 δισ. ευρώ και έχει εισπράξει (σ.σ. στοιχεία 31ης Μαρτίου) το ποσό των 0,51 δισ. ευρώ. Το εκτιμώμενο ποσό που εκτιμάται ως ανακτήσιμο ανέρχεται σε 2,02 δισ. ευρώ.

Με την είσπραξη των 200 εκατ. ευρώ, οι συνολικές εισπράξεις του ταμείου θα φθάσουν σε περίπου 716 εκατ. ευρώ.

Με βάση τις επιδόσεις των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών ως στις 31 Μαρτίου 2016, ξεχωρίσει η Αχαική Συνεταιριστική Τράπεζα, η οποία είχε αποδώσει στο ΤΧΣ 48 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ανακτήσει άλλα 54 εκατ. ευρώ. Αν το πετύχει, θα έχει επιστρέψει στο ΤΧΣ το 50% των κεφαλαίων, που έβαλε το τελευταίο για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της. Καλές επιδόσεις έχουν η Συνεταιριστική Λαμίας και ηΣυνεταιριστική Δ. Μακεδονίας.

Οι ειδικοί εκκαθαριστές των πιστωτικών ιδρυμάτων υπό εκκαθάριση ορίζονται από την ΤτΕ ΕΛΛ 0,00% και υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία της ΤτE.

Τον περασμένο Απρίλιο η ΤτE διόρισε την PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., ως ειδικό εκκαθαριστή για όλες τις τράπεζες υπό ειδική εκκαθάριση, με σκοπό να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική διαχείριση του ενεργητικού τους και υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους.

 

Η PQH, συνιδιοκτησία της PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco S.A. και Hoist Kredit Aktiebolag, αντικατέστησε τους προηγούμενους εκκαθαριστές και ανέλαβε τη διαχείριση όλων των τραπεζών υπό ειδική εκκαθάριση.

11.11.2016