Το μπουμ στις τραπεζικές πληρωμές δεν έφερε… μπουμ στις απάτες

Το μπουμ στις τραπεζικές πληρωμές δεν έφερε… μπουμ στις απάτες

Σε 10.000 ευρώ συναλλαγών μέσω πλαστικού χρήματος αντιστοιχεί μόλις 1 ευρώ αξία απάτης, σύμφωνα με την ΤτΕ. Στα 26 δισ. οι ηλεκτρονικές συναλλαγές το α’ εξάμηνο του 2016. Αυξήθηκαν οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, πτωτικά η μέση συναλλαγή.

Συνεχίστηκε και το 2016 η αύξηση του αριθμού των καρτών πληρωμών, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ωστόσο εμφανίζεται κάμψη στο μέσο όρο των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την σχετική έκθεση ο συνολικός αριθμός των καρτών πληρωμών αυξήθηκε περαιτέρω το α΄ εξάμηνο του 2016 κατά 440 χιλ. κάρτες (+3%), σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2015, και ανήλθε σε 14,6 εκατ. κάρτες.

Η αύξηση καταγράφεται κυρίως στις χρεωστικές κάρτες, καθώς εκδόθηκαν επιπλέον 385 χιλ. κάρτες (+3%) συγκριτικά με το β΄ εξάμηνο του 2015.

Παρά την αύξηση του αριθμού των καρτών πληρωμών το α΄ εξάμηνο του 2016, όμως, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών που διενεργήθηκαν με κάρτες διατηρήθηκε στο ίδιο (αυξημένο) επίπεδο με αυτό του β΄ εξαμήνου του 2015, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 7%. Συγκεκριμένα, ο όγκος των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 233 εκατ. συναλλαγές. Αντίστοιχα, η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 26,2 δισ. ευρώ

Τις παραπάνω εξελίξεις η ΤτΕ αποδίδει: α) στην εξοικείωση των συναλλασσόμενων με τη χρήση καρτών για τη διενέργεια πληρωμών, β) στις σχεδιαζόμενεςφορολογικές αλλαγές για το κτίσιμο του αφορολόγητου ορίου των εισοδημάτων αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση καρτών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, γ) στην περαιτέρω απομείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων για κατανάλωση και δ) στη χαμηλότερη αξία των υπολοιπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του 2015 που κλήθηκαν να εξοφλήσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εντός του α΄ εξαμήνου του 2016.

Εστιάζοντας στις συναλλαγές ανά κάρτα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα διατηρήθηκε αμετάβλητος στις 16 συναλλαγές, σε πλήρη αντιστοιχία με τη μη μεταβολή του συνολικού αριθμού συναλλαγών το α΄ εξάμηνο του 2016. Οι χρεωστικές κάρτες συνεχίζουν να έχουν πρωτεύοντα ρόλο ως υποκατάστατο των μετρητών, με το μέσο αριθμό συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα να μειώνεται σε 16 συναλλαγές, από 17 το προηγούμενο εξάμηνο, και τον μέσο αριθμό συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα να αυξάνεται στις 13 συναλλαγές, από 12 το προηγούμενο εξάμηνο.

Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε σε 1.781 ευρώ (-10%) συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση της μέσης αξίας συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα σε 1.991 ευρώ (-10%).

Οι απάτες

Αντιπροσωπευτικοί δείκτες της έντασης της απάτης αποτελούν η αναλογία των περιστατικών απάτης και της αντίστοιχης αξίας τους προς τον αριθμό και την αξία των συναλλα γών με κάρτες. Ο δείκτης αυτός, σε όρους αξίας της απάτης, κυμαίνεται σταθερά στο χαμηλό επίπεδο του 0,01% και, για το α΄ εξάμηνο του 2016, αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 10 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Σε όρους περιστατικών απάτης, ο δείκτης κυμαίνεται στο επίπεδο του 0,01% και αναλογεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 8 χιλ. συναλλαγές.

 

Η επιμέρους ανάλυση της απάτης ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες πληρωμών, όπωςα) συναλλαγές σε τερματικά ΑΤΜ, β) πληρωμές σε τερματικά POS και γ) εξ αποστάσεως συ-ναλλαγές χωρίς την φυσική παρουσία της κάρτας (card not present) καταδεικνύει ότι το υψηλότερο ποσοστό απάτης εκδηλώνεται στις εξ αποστάσεως συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή ταχυδρομείου/τηλεφώνου, καταλήγει η Τράπεζα της Ελλάδος.

13.01.2017