Τρ. Κύπρου: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή στο LSE

Τρ. Κύπρου: Εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή στο LSE

Το Ενημερωτικό Δελτίο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited για την εισαγωγή στην standard κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») ενέκρινε σήμερα, στις 30 Νοεμβρίου 2016, το ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») της Bank of Cyprus Holdings Public Limited («BOCH») αναφορικά με:

(i) την προτεινόμενη έκδοση μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντς του Ευρώ έκαστη στα πλαίσια της εισαγωγής μητρικής εταιρείας για τηνΤράπεζα Κύπρου ΚΥΠΡ +0,83% Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα»), μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 198 μέχρι 200 του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου (το «Σχέδιο») και

(ii) την εισαγωγή στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority «FCA») (το «Επίσημο Μητρώο»), τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου («LSE»),! την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ μέχρι 700,000,000 μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντς του Ευρώέκαστη.

Η BOCH είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που συστάθηκε στην Ιρλανδία με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση Arthur Cox, Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ιρλανδία. Η BOCh έχει συσταθεί για να καταστεί η μητρική εταιρεία της Τράπεζας.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Κύριων Γεγονότων

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι σε κεφαλαία σε αυτή την ενότητα "Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Κύριων Γεγονότων" έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στους αντίστοιχους αγγλικούς Όρους στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα κύριων γεγονότων που θα ακολουθήσουν την επικύρωση του Σχεδίου από τα Κυπριακά Δικαστήρια*. Στο παρόν στάδιο δεν είναι γνωστό πότε θα εκδοθεί η Δικαστική Απόφαση επικύρωσης του Σχεδίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να δοθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες στο πιο κάτω χρονοδιάγραμμα.

Γεγονός

Ώρα και/ή ημερομηνία

Ανακοίνωση της Τράπεζας για την έκδοση της Δικαστικής Απόφασης

Με την έκδοση Δικαστικής Απόφασης

Τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης Μετοχών της Τράπεζας

Τ (τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας για την έκδοση Δικαστικής Απόφασης)

Ημερομηνία Αρχείου Σχεδίου

5:30 μ.μ. στις Τ

Ημερομηνία Ισχύος του Σχεδίου (περιλαμβανομένης της έκδοσης των μετοχών της BOCH)

Τ+7 εργάσιμες ημέρες

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της BOCH στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ

Τ+8 εργάσιμες ημέρες*

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της BOCH στην Κύρια Αγορά του LSE

Τ+8 εργάσιμες ημέρες*

Τελευταία Ημερομηνία Εφαρμογής

31 Μαρτίου 2017 (η τελευταία ημερομηνία κατά την οποία το Σχέδιο μπορεί να τεθεί σε Ισχύ, εκτός εάν η Τράπεζα και η BOCH συμφωνήσουν μια μεταγενέστερη ημερομηνία και (εφόσον ενδείκνυται) και το Δικαστήριο το επιτρέψει)

* Για τους σκοπούς του χρονοδιαγράμματος, γίνεται υπόθεση ότι, το Σχέδιο θα εγκριθεί από την αναγκαία πλειοψηφία των Μετόχων της Τράπεζας κατά τη γενική συνέλευση που συγκλήθηκε γι' αυτό τον σκοπό και ότι το Σχέδιο θα επικυρωθεί από τα Κυπριακά Δικαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

** Στην περίπτωση που το Σχέδιο τεθεί σε Ισχύ και οι σχετικές αιτήσεις στο UKLA, στο LSE και στο ΧΑΚ ολοκληρωθούν με επιτυχία αναμένεται ότι η Εισαγωγή των Μετοχών της BOCH θα λάβει χώρα το συντομότερο στις 13 Ιανουαρίου 2017 και ότι η διαπραγμάτευση των Μετοχών της BOCH θα αρχίσει στο ΧΑΚ και στο LSE στις 10:30 π.μ. (ώρα Κύπρου) και στις 8:00 π.μ (ώρα Λονδίνου) αντίστοιχα ή όταν αυτό καταστεί εφικτό κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές σε ώρες αναφέρονται σε ώρα Κύπρου. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτό το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και ακολουθούν την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου βασίζονται στις σημερινές προσδοκίες της BOCH και μπορεί να αλλάξουν.

Το Σχέδιο υπόκειται στις Προϋποθέσεις του Σχεδίου (βλέπε πιο κάτω). Σε περίπτωση που οι Προϋποθέσεις του Σχεδίου δεν ικανοποιηθούν (ή εξαλειφθούν (waived)) πριν από την Τελευταία Ημερομηνία Εφαρμογής τους, το Σχέδιο θα ακυρωθεί.

Προϋποθέσεις του Σχεδίου

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι σε κεφαλαία σε αυτή την ενότητα "Προϋποθέσεις του Σχεδίου" έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στους αντίστοιχους αγγλικούς Όρους στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Σχέδιο υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται πλήρως στην Εγκύκλιο Μετόχων, και περιλαμβάνουν: (i) έγκριση όλων των ψηφισμάτων του Σχεδίου, (ii) πραγματοποίηση εισαγωγής, (iii) επικύρωση του Σχεδίου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας (τα «Κυπριακά Δικαστήρια»), (iv) παράδοση και εγγραφή της Δικαστικής Απόφασης σε σχέση με το Σχέδιο στον Έφορο Εταιριών στην Κύπρο, και (v) λήψη όλων των κανονιστικών εγκρίσεων από τις σχετικές αρχές, περιλαμβανομένης της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε σχέση με απαιτήσεις αναφορικά με αλλαγή ελέγχου, και που αφορούν την προσθήκη της BOC Holdings ως μητρικής εταιρείας της Τράπεζας και (vi) κανένα τρίτο πρόσωπο δεν έχει προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν ή που αναμένεται ότι μπορεί: (α) να επηρεάσουν την εφαρμογή του Σχεδίου, (β) να επηρεάσουν τις σχέσεις μεταξύ της Τράπεζας και της BOCH και άλλες σημαντικές σχέσεις μεταξύ εταιριών του Συγκροτήματος, (γ) να απαιτεί, εμποδίζει ή καθυστερεί την εκποίηση σημαντικού περιουσιακού στοιχείου από οποιαδήποτε εταιρία του Συγκροτήματος, ή (δ) να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο Συγκρότημα.
Εισαγωγή

Θα γίνουν αιτήσεις στο: (i) UKLA για εισαγωγή του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου της BOCH στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), (ii) LSE για τη διαπραγμάτευση των μετοχών στην Κύρια Αγορά Εισηγμένων Αξιών του LSE, και (iii) ΧΑΚ για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.

Στην περίπτωση όπου οι σχετικές αιτήσεις στο UKLA, LSE και ΧΑΚ ολοκληρωθούν με επιτυχία και το Σχέδιο θα λάβει νομική ισχύ, αναμένεται ότι η Εισαγωγή θα λάβει χώρα το νωρίτερο στις 13 Ιανουαρίου 2017 και ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας BOCH θα αρχίσει στο ΧΑΚ και στο LSE στις 10:30 π.μ. (ώρα Κύπρου) και στις 8:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) αντίστοιχα, ή όταν αυτό καταστεί εφικτό κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η συνολική ονομαστική αξία του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της BOCH αμέσως μετά την Εισαγωγή αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου €45,000,000 διαιρεμένο σε περίπου 450,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.10 έκαστη, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τη Βάση Ενοποίησης, οι οποίες θα εκδοθούν πλήρως αποπληρωμένες. Ως μέρος του Σχεδίου, η BOCH θα προχωρήσει στην έκδοση μέχρι και 700,000,000 συνήθων μετοχών.

Διαθέσιμα Έγγραφα

Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την ΕΚΚ, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:

 

• Σε ηλεκτρονική μορφή, από τις 30 Νοεμβρίου 2016:
- στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου www.bankofcyprus.com (παρακαλώ επιλέξτε «Σχέσεις Επενδυτών»),
- στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited («CISCO»), www.cisco-online.com.cy,
- στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, www.cse.com.cy, και
- στην ιστοσελίδα της EKK, www.cysec.gov.cy, και
• Σε έντυπη μορφή, από 1η Δεκεμβρίου 2016:
- στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία),
- στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 24884,1398 Λευκωσία), και
- στα κεντρικά γραφεία της CISCO (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 20597)

01.12.2016