Τρ. Κύπρου: Στις 24/11 η ετήσια γενική συνέλευση

Τρ. Κύπρου: Στις 24/11 η ετήσια γενική συνέλευση

Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 ορίστηκε η ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα: 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2014.
2. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρίας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
3. Εξέταση της Έκθεσης Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Να διεξάγει τις εργασίες όπως καθορίζονται στα Άρθρα 93 μέχρι 97 (συμπεριλαμβανομένων και των δύο) και στο Άρθρο 99 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορούν την εναλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων
5. Να εξετάσει και, αν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα, όπως προτείνονται από την Εταιρία:

5.1 ΌΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει και να εφαρμόσει, ένα Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων (το "Σχέδιο"), καθορίζοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους και κριτήρια κατά την απόλυτή του κρίση, αλλά με τρόπο που θα είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της Οδηγίας περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, του 2014, ως αυτή δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί όπως εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (η "Οδηγία της ΚΤΚ"). Το Σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν από την Τράπεζα (τα "Δικαιώματα") σε συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων της Τράπεζας και των θυγατρικών της. Το συνολικό ποσό των μετοχών που μπορεί να εκδοθεί και να παραχωρηθεί με βάση τα Δικαιώματα δεν θα υπερβαίνει τις 178.458.891 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία και η τιμή εξάσκησης θα καθοριστεί σε €0,25 ανά μετοχή. Τα Δικαιώματα θα μπορούν να εξασκηθούν μόνο μετά την 31 Μαρτίου 2019. Οποιαδήποτε Δικαιώματα παραχωρηθούν θα παύσουν να έχουν οποιαδήποτε ισχύ μετά την 31 Μαρτίου 2026. Τα εν λόγω Δικαιώματα δεν θα εισαχθούν σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά.

5.2 ΌΠΩΣ οποιαδήποτε προτιμησιακά ή άλλα δικαιώματα τα οποία οι μέτοχοι της Εταιρίας μπορεί να έχουν με βάση τον νόμο ή/και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας ή/και άλλως πως σε σχέση με την παραχώρηση οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων με βάση το Σχέδιο (όπως προβλέπεται στο ψήφισμα 5.1 ανωτέρω) ή/και σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρίας κατά την εξάσκηση των εν λόγω Δικαιωμάτων, απεμποληθούν και δια του παρόντος αμετάκλητα και οριστικά απεμπολούνται και όπως για τη μέγιστη περίοδο που επιτρέπεται από τον Νόμο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την 31 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει τέτοιο αριθμό συνήθων μετοχών στην Εταιρία ως απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τράπεζας που προκύπτουν από την εξάσκηση του κάθε Δικαιώματος.

Συστατικά Στοιχεία Αμοιβών
6. Να εξετάσει και, αν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τo ακόλουθο ψήφισμα, όπως προτείνεται από την Εταιρία σύμφωνα με το Άρθρο 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ:

ΌΠΩΣ για σκοπούς του Άρθρου 51(η)(ii) της Οδηγίας της ΚΤΚ, το ανώτατο όριο της αναλογίας μεταξύ των σταθερών και κυμαινόμενων στοιχείων της αμοιβής που παρέχεται στους υπαλλήλους μπορεί να φτάσει αλλά, σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπεράσει το εκατό τις εκατό (100%) του εφαρμοστέου σταθερού στοιχείου της συνολικής αμοιβής των υπαλλήλων αυτών.