Τράπεζα Κύπρου οι αποφάσεις της ΕΓΣ

Τράπεζα Κύπρου οι αποφάσεις της ΕΓΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 η Ετήσια Γενική Συνέλευση ("ΕΓΣ") των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου.

Στην ΕΓΣ παρέστηκαν 204 μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, που εκπροσωπούσαν 3.115.789.447 μετοχές, δηλαδή 34,919% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η ΕΓΣ εξέτασε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελεγκτών και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2014, καθώς και την Έκθεση Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ σημείωσε τον επαναδιορισμό των Ernst & Young ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2015, βάση του Άρθρου 153 (2) του περί Εταιρειών Νόμου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε όλα τα ειδικά ψηφίσματα που περιλήφθηκαν στην Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΓΣ αναφορικά με την εφαρμογή ενός Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων (Ψηφίσματα 5.1 και 5.2) και να επιτραπεί στην Τράπεζα να έχει την ευελιξία για αύξηση της αναλογίας μεταξύ των κυμαινόμενων στοιχείων αμοιβής και των σταθερών στοιχείων αμοιβής μέχρι το ανώτατο όριο ύψους 100% της σταθερής αμοιβής, για μέλη της Ανώτατης Διεύθυνσης της Τράπεζας (Ψήφισμα 6).

Οι πιο κάτω Σύμβουλοι επανεκλέγηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης,
(β) κ. Μάριος Καλοχωρίτης και
(γ) Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης