Τράπεζα Πειραιώς: Γ.Σ. στις 26/5 και διορισμός μελών Δ.Σ.

Τράπεζα Πειραιώς: Γ.Σ. στις 26/5 και διορισμός μελών Δ.Σ.

Τον διορισμό νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Μαΐου.

Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,00% συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 και ώρα 10.00, στο ξενοδοχείο King George (Βασ. Γεωργίου Α΄ 3) στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

- Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.

- Έγκριση καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Ανακοίνωση του διορισμού νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

- Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιριών.

- Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 6 Ιουνίου και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.

27.04.2016