Τράπεζα Πειραιώς: Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

Τράπεζα Πειραιώς: Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("η Τράπεζα”) ενημερώνει, δυνάμει της από 23.09.2015 ληφθείσας γνωστοποίησης, ότι η WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP, κατέχει από την 22.09.2015, έμμεσα μέσω επενδυτικών εταιριών τις οποίες ελέγχει, 98.228.053 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,87% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, εξαιρουμένου του ποσοστού που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.