Τράπεζα Πειραιώς: Στο 6,46% η έμμεση συμμετοχή της Alden Global Capital

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 6,46% η έμμεση συμμετοχή της Alden Global Capital

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα ανέρχεται σε ποσοστό 6,461% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,00% ανακοίνωσε -κατόπιν της από 30.05.2016 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης- ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Alden Global Capital, LLC και ενσωματώνονται σε μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα ανήλθε την 01.04.2016 του ελάχιστου ορίου του 5%.

Η εν λόγω εταιρία κατέχει έμμεσα 418.479.310 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι ποσοστό 4,792% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας) και χρηματοπιστωτικά μέσα (συμβάσεις ανταλλαγής με δικαίωμα διευθέτησης τοις μετρητοίς), τα οποία αντιστοιχούν σε 145.776.627 δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 1,669% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας).

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα, μετά το ανωτέρω κρίσιμο γεγονός της έναρξης ισχύος του Ν. 4374/2016, είναι 564.255.937 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,461% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η Alden Global Capital, LLC δεν είναι "ελεγχόμενη επιχείρηση" κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.

02.06.2016