Τράπεζα Πειραιώς: Τουλάχιστον 100 υφιστάμενες μετοχές για κάθε μία νέα το reverse split

Τράπεζα Πειραιώς: Τουλάχιστον 100 υφιστάμενες μετοχές για κάθε μία νέα το reverse split

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Νοεμβρίου καλεί τους μετόχους της η τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έως και 4,9 δισ. ευρώ και τη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της τράπεζας (reverse split) η οποία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή. Επίσης, όπως διευκρινίζεται, η Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές.

Αναλυτικά η τράπεζα Πειραιώς αναφέρει:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς (η "Τράπεζα Πειραιώς" ή "Τράπεζα") αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να εγκρίνει: (i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, σε ιδιώτες επενδυτές ("Αύξηση Κεφαλαίου"), την άσκηση διαχείρισης παθητικού ("ΑΔΠ")που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις 15 Οκτωβρίου 2015 και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ") (συνολικά, η "Κεφαλαιακή Ενίσχυση"), και (ii) μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split), η οποία δεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς σκοπεύει να αντλήσει μέσω της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης συνολικά κεφάλαια ύψους έωςδεν αναμένεται να είναι μικρότερη από 100 υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε καινούργια κοινή μετοχή. και €4.933 εκατ.  Μέσω της Αύξησης Κεφαλαίου, η Τράπεζα επιδιώκει να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες από το AQR (όπως ορίζεται κατωτέρω) και το ST (όπως ορίζεται κατωτέρω) κάτω από το "βασικό σενάριο" μείον τα κεφάλαια που θα δημιουργηθούν από την ΑΔΠ ύψους μέχρι €600 εκ. μείον τα κεφάλαια τυχόν άλλων ενεργειών μετριασμού ελλείμματος.  Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον των επενδυτών, η Τράπεζα δύναται να αυξήσει το ποσό της Αύξησης Κεφαλαίου.  Η ελάχιστη τιμή ανά κοινή μετοχή στην Αύξηση Κεφαλαίου είναι €0,30, ήτοι η ονομαστική τους αξία.

Η Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές. Το συνολικό ποσό, που θα αναζητηθεί μέσα από την διαδικασία βιβλίου προσφορών και από το ΤΧΣ, θα προσαρμοσθεί αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της άσκησης διαχείρισης παθητικού.

Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν σαν υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές  (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα σαν διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint-Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.

Αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στις 31 Οκτωβρίου 2015 τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η Συνολική Αξιολόγηση περιελάμβανε: (i) αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ("Asset Quality Review" ή  "AQR") και (ii) άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ("Stress Test" ή "ST") υπό τις παραδοχές ενός "βασικού" και ενός "δυσμενούς" σεναρίου. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς προσδιορίστηκαν σε €4.933 εκ., συνιστώμενες σε κεφαλαιακό έλλειμμα  €2.213 εκατ. από το AQR και ST υπό το "βασικό" σενάριο και επιπρόσθετο κεφαλαιακό έλλειμμα €2.720 εκ. από το ST υπό το "δυσμενές" σενάριο (όλα τα μεγέθη δεν περιλαμβάνουν ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος που αναμένεται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να μειώσουν εν μέρει αυτές τις ανάγκες).

Σκοπός της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Εκτός από την κάλυψη των απαιτούμενων κεφαλαιακών αναγκών, με την Κεφαλαιακή Ενίσχυση η Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί να:

- Ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση, κατατασσόμενη έτσι στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές Τράπεζες ως προς το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1).

- Αυξήσει την συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

- Βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα της Τράπεζας στους εγχώριους καταθέτες, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής βάσης της Τράπεζας και την αντικατάσταση της ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Στήριξης (ELA) με καταθέσεις.  

- Συμβάλλει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ηγετική της θέση στην αγορά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης για παροχή δανεισμού σε υγιείς δανειολήπτες.

Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Κεφαλαιακή Ενίσχυση υπόκειται στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έχει συγκληθεί για τις 15 Νοεμβρίου 2015.  Η Αύξηση Κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί με άνοιγμα βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς και άλλους επιλεγμένους επενδυτές