Τράπεζες: Με «έκπτωση» μετρά στο stress test η ζημία από IFRS 9

Τράπεζες: Με «έκπτωση» μετρά στο stress test η ζημία από IFRS 9

Μόλις το 30% της ζημίας από τις νέες προβλέψεις θα επιβαρύνει τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών την περίοδο 2018-20 και θα προσμετρηθεί στο stress test. Οι διευκρινίσεις που παρείχε η διοίκηση της Πειραιώς.

Με... σκόντο θα υπολογίσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, κατά την επικείμενη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), τη ζημία στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών από τις πρόσθετες προβλέψεις που θα σχηματίσουν, αυτή τη φορά για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου.

Όπως έγραψε το Euro2day.gr, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority - EBA) αποφάσισε να γίνει κλιμακωτά ο επιμερισμός των πρόσθετων προβλέψεων, λόγω ΔΠΧΑ 9, στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 τίθεται σε ισχύ το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9 -IFRS 9), αντικαθιστώντας το ΔΠΧΑ 39. Τράπεζες και επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να σχηματίζουν προβλέψεις απομείωσης πιστωτικού κινδύνου, όχι με βάση συντελεσθείσες αλλά αναμενόμενες ζημίες(Expected Credit Loss).

Για να διευκολύνει τις τράπεζες να προχωρήσουν στον σχηματισμό των αναγκαίων προβλέψεων γρήγορα, η EBA αποφάσισε η απόσβεση της ζημίας από τα εποπτικά κεφάλαια να είναι οπισθοβαρής

Ειδικότερα, με βάση την απόφαση, στη χρήση του 2018, θα επιβαρύνει τα εποπτικά κεφάλαια μόλις το 5% της ζημίας από τις πρόσθετες προβλέψεις, λόγω υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9. Το 2019, η πρόσθετη επιβάρυνση θα είναι 10%, το 2020, 15% και το 2021, 20%. Τη διετία 2022 και 2023 η επίπτωση θα είναι 25% ετησίως.

Έτσι, στην εξεταζόμενη κατά το stress test τριετία 2018-2020, ο επόπτης θα αφαιρέσει από τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών το 30% της ζημίας από τις νέες προβλέψεις. Την παραπάνω πρόθεση επιβεβαίωσε η διοίκηση της Πειραιώς, κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα «στρεσαριστούν» ξεκινώντας από ικανοποιητικά επίπεδα εποπτικών κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι το ύψος των πρόσθετων προβλέψεων για αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναμένεται ότι θα είναι σημαντικό. Αν το σύνολο της ζημίας συνυπολογιζόταν στα εποπτικά κεφάλαια, θα μειωνόταν σημαντικά το capital buffer που διαθέτουν σήμερα οι τράπεζες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον εποπτικό χειρισμό. Η λογιστική επίπτωση θα διενεργηθεί με τον σχηματισμό των προβλέψεων και θα επιβαρύνει κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής ( 2018) απευθείας την καθαρή θέση, ενώ στις επόμενες χρήσεις θα περάσει από τα αποτελέσματα.

 

Αναλυτές και τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι οι εγχώριες τράπεζες θα επιδιώξουν να πάρουν στη χρήση του 2018 το σύνολο σχεδόν της ζημίας, ώστε να μην επιβαρύνουν σημαντικά τα αποτελέσματα των επόμενων ετών, δημιουργώντας κίνδυνο να μην μπορεί να συμψηφισθούν με φόρο εισοδήματος οι οριστικές αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις τους (Deferred Tax Credits - DTCs).

30.11.2017