Τράπεζες: Νέο κριτήριο για μέλη Δ.Σ. τα δάνεια

Τράπεζες: Νέο κριτήριο για μέλη Δ.Σ. τα δάνεια

Εκτός Διοικητικών Συμβουλίων όσοι συνδέονται με εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που πήραν δάνειο. Πόσο χαμηλά τίθεται ο πήχης. Τι θα γίνει αν η ΤτΕ κρίνει μετά την αξιολόγηση ότι τα Δ.Σ. δεν πληρούν τις υποδείξεις που έθεσε ο SSM.

Ένα ακόμη αυστηρό κριτήριο στην εν εξελίξει αξιολόγηση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου των τραπεζών προσθέτει το νέο Μνημόνιο καθώς ορίζει ότι αποκλείονται από τις παραπάνω θέσεις όσοι συνδέονται με δανειολήπτες που πήραν δάνειο άνω του 1 εκατ. ευρώ ή που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση.

Το προσχέδιο της συμφωνίας αναφέρει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που διενεργεί θα διασφαλίσει την στελέχωση των Δ.Σ των τραπεζών με αυστηρά κριτήρια διαφάνειας.

Στα ήδη γνωστά κριτήρια, προστίθεται ένα ακόμη: τα νέα μέλη που θα μπουν στα Δ.Σ δεν πρέπει να συνδέονται με δανειολήπτες της τράπεζας, οι οποίοι έχουν έκθεση άνω του 1 εκατ. ευρώ ή έχουν δάνεια σε καθυστέρηση.

Επιπρόσθετα το προσχέδιο ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης σεβασμόςστην ανεξαρτησία του management των τραπεζών ορίζοντας ότι οι αποφάσεις τους και οι εμπορικές πρακτικές τους θα διέπονται από τους κανόνες της αγοράς και μόνον.

Οποιαδήποτε αλλαγή σε μέλη των Δ.Σ και σε όσους ασκούν διοίκηση (senior management) θα διενεργείται χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση, και οι τοποθετήσεις θα λαμβάνουν χώρα με βάση τις διεθνείς πρακτικές.

Όπως είναι γνωστό ως το τέλος Ιουνίου, το ΤΧΣ με τη βοηθεια της Spencer Stuart θα οριστικοποιήσει την αξιολόγηση των μελών Δ.Σ. και επιτροπών, με βάση τη διεθνή πρακτική και με κριτήρια που εκτείνονται πέραν των εποπτικών απαιτήσεων.

Ως το τέλος Ιουλίου, τα Δ.Σ. θα ανασυγκροτηθούν, με βάση την αξιολόγηση και το νόμο του ΤΧΣ. Ως την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί κάθε άλλη αλλαγή που προβλέπεται από την αξιολόγηση (τροποποιήσεις δομών εταιρικής διακυβέρνησης κ.ά.).

Επιπρόσθετα η Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση την αξιολόγηση που διενήργησε ο SSM στα Δ.Σ, θα εκτιμήσει ως το τέλος Ιουλίου αν τα μέλη τους καθώς και όσοι ασκούν διοίκηση, πληρούν τις υποδείξεις. Αν δεν τις πληρούν οι αρχές αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προχωρήσουν ως τα τέλη Σεπτεμβρίου σε νέες πρωτοβουλίες, μεταξυ των οποίων η τροποποίηση του εποπτικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Τέλος, ως προς την εταιρική διακυβέρνηση στο ίδιο το ΤΧΣ το προσχέδιο αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης σεβασμός στην ανεξαρτησία του Ταμείου, ενίσχυση της διακυβέρνησης και λειτουργία του με βάση τους όρους της αγοράς και χωρίς πολιτική ή άλλη παρέμβαση.

Η Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί ήδη από τον Φεβρουάριο τα μέλη των οργάνων του Ταμείου, θα προτείνει αλλαγές εφόσον διαπιστώσει ότι χρειάζεται, ενώ θα αποτιμήσει το επίπεδο αμοιβών των στελεχών του. Και στις δυο περιπτώσεις οι προτάσεις θα υποβληθούν στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει με βάση το νόμο που διέπει τη λειτουργία του ΤΧΣ.

09.05.2016